سرگرمی

بررسی در

وارسی

اتاق

بالغ

 

سرگرمی

سرگرمی

قدرت را در روح خود احساس کنید…

 

نمایش های فوق العاده ما که رنگین کمانی از اجرا، موسیقی، استعداد، تمرکز، زیبایی بصری و تکنولوژی هستند، هر شب در آمفی تئاتر و رامادا آرنا سرگرمی را با هیجان ترکیب می کنند. پس از نمایش، سرگرمی در بار ایندیگو ادامه می یابد.

  • * ساعات ارائه خدمات برای آمفی تئاتر یا میدان رامادا: 21:30 – 23:00
  • * ساعات ارائه خدمات برای بار 23:00-02.00 ایندیگو